[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

...::: Thế Giới Mới :::...


 
:: Diễn Đàn StarNight - TháiTử Private::
  • Music
>

[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jan 27, 2013 8:55 am
Admin

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá NhânNgười Điều Hành

Người Điều Hành
Hiện đang:
Zodiac : Leo posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Ứng dụng
Zodiac : Leo
posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT Vide10
Bài gửiTiêu đề: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT
https://starnight.forumvi.com

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

DEMO : https://starnight.forumvi.com/page_html?mode=preview


Code:
 <style type="text/css">
/* Circle Text Styles */
#outerCircleText {
/* Optional - DO NOT SET FONT-SIZE HERE, SET IT IN THE SCRIPT */
font-style: Times New Roman;
font-weight: bold;
font-family: 'comic sans ms', verdana, times new roman;
color: RED;
/* End Optional */
/* Start Required - Do Not Edit */
position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
#outerCircleText div {position: relative;}
#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
/* End Required */
/* End Circle Text Styles */</style>
<p>
  (Diễn Đàn Star Night)<script type="text/javascript">
/* Circling text trail- Tim Tilton
  Website: http://www.tempermedia.com/
  Visit: http://www.dynamicdrive.com/ for Original Source and tons of scripts
  Modified Here for more flexibility and modern browser support
  Modifications as first seen in http://www.dynamicdrive.com/forums/
  username:jscheuer1 - This notice must remain for legal use
  */
;(function(){
// Your message here (QUOTED STRING)
var msg = " Diễn Đàn Star - Night  ";
/* THE REST OF THE EDITABLE VALUES BELOW ARE ALL UNQUOTED NUMBERS */
// Set font's style size for calculating dimensions
// Set to number of desired pixels font size (decimal and negative numbers not allowed)
var size = 20;
// Set both to 1 for plain circle, set one of them to 2 for oval
// Other numbers & decimals can have interesting effects, keep these low (0 to 3)
var circleY = 0.75; var circleX = 2;
// The larger this divisor, the smaller the spaces between letters
// (decimals allowed, not negative numbers)
var letter_spacing = 5;
// The larger this multiplier, the bigger the circle/oval
// (decimals allowed, not negative numbers, some rounding is applied)
var diameter = 10;
// Rotation speed, set it negative if you want it to spin clockwise (decimals allowed)
var rotation = 0.4;
// This is not the rotation speed, its the reaction speed, keep low!
// Set this to 1 or a decimal less than one (decimals allowed, not negative numbers)
var speed = 0.3;
////////////////////// Stop Editing //////////////////////
if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;
msg = msg.split('');
var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,
mouse = function(e){
 e = e || window.event;
 ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
 xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
},
makecircle = function(){ // rotation/positioning
 if(init.nopy){
  o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
  o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
 };
 currStep -= rotation;
 for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
  d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
  d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
  d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
 };
},
drag = function(){ // makes the resistance
 y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
 x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
 for (var i = n; i > 0; --i){
  y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
  x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
 };
 makecircle();
},
init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
 if(!isNaN(window.pageYOffset)){
  ymouse += window.pageYOffset;
  xmouse += window.pageXOffset;
 } else init.nopy = true;
 for (var d, i = n; i > -1; --i){
  d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
  d.style.height = d.style.width = a + 'px';
  d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
  oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
 };
 o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
 setInterval(drag, 25);
},
ascroll = function(){
 ymouse += window.pageYOffset;
 xmouse += window.pageXOffset;
 window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
};
o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';
if (window.addEventListener){
 window.addEventListener('load', init, false);
 document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
 document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
  if (/Apple/.test(navigator.vendor))
  window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
}
else if (window.attachEvent){
 window.attachEvent('onload', init);
 document.attachEvent('onmousemove', mouse);
};
})();
</script>

Share
Tài Sản của AdminSun Jan 27, 2013 11:12 am
Admin

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá NhânNgười Điều Hành

Người Điều Hành
Hiện đang:
Zodiac : Leo posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Ứng dụng
Zodiac : Leo
posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT
https://starnight.forumvi.com

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

Các bạn nên dùng code dưới đây đơn giản hơn nè ,,,, Chèn vào đâu cũng được

Code:
 <script language="javascript">

var text=' Diễn Đàn Star Night - Thế Giới Mới';

var delay=22;
var Xoff=0;
var Yoff=10;
var txtw=8;
var beghtml='<font color="red"><b>';
var endhtml='</b></font>';
ns4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && document.layers)? true : false;
ie4 = (document.all && !document.getElementById)? true : false;
ie5 = (document.all && document.getElementById)? true : false;
ns6 = (document.getElementById && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false;
var txtA=new Array();
text=text.split('');
var x1=0;
var y1=-1000;
var t='';
for(i=1;i<=text.length;i++){
t+=(ns4)? '<layer name="txt'+i+'" top="-100" left="0" width="'+txtw+'" height="1">' : '<div id="txt'+i+'" style="position:absolute; top:-100px; left:0px; height:1px; width:'+txtw+'; visibility:visible;">';
t+=beghtml+text[i-1]+endhtml;
t+=(ns4)? '</layer>' : '</div>';
}
document.write(t);
function moveid(id,x,y){
if(ns4)id.moveTo(x,y);
else{
id.style.left=x+'px';
id.style.top=y+'px';
}}
function animate(evt){
x1=Xoff+((ie4||ie5)?event.clientX+document.body.scrollLeft:evt.pageX);
y1=Yoff+((ie4||ie5)?event.clientY+document.body.scrollTop:evt.pageY);
}
function getidleft(id){
if(ns4)return id.left;
else return parseInt(id.style.left);
}
function getidtop(id){
if(ns4)return id.top;
else return parseInt(id.style.top);
}
function getwindowwidth(){
if(ie4||ie5)return document.body.clientWidth+document.body.scrollLeft;
else return window.innerWidth+pageXOffset;
}
function movetxts(){
for(i=text.length;i>1;i=i-1){
if(getidleft(txtA[i-1])+txtw*2>=getwindowwidth()){
moveid(txtA[i-1],0,-1000);
moveid(txtA[i],0,-1000);
}else moveid(txtA[i], getidleft(txtA[i-1])+txtw, getidtop(txtA[i-1]));
}
moveid(txtA[1],x1,y1);
}
window.onload=function(){
for(i=1;i<=text.length;i++)txtA[i]=(ns4)?document.layers['txt'+i]:(ie4)?document.all['txt'+i]:document.getElementById('txt'+i);
if(ns4)document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
document.onmousemove=animate;
setInterval('movetxts()',delay);
}
</script>

Share
Tài Sản của AdminTue Feb 19, 2013 8:13 am

Thành Viên- anhjunviet
Danh Hiệu Cá NhânBắt Đầu Tìm Hiểu

Bắt Đầu Tìm Hiểu
Hiện đang:
posts : 2
points : 8821998
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 18/02/2013
Đến từ : quảng nam
Ứng dụng
posts : 2
points : 8821998
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 18/02/2013
Đến từ : quảng nam
[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

ad có hướng dẫn làm cho riêng mình ko ạ!

Share
Tài Sản của anhjunvietFri Feb 22, 2013 8:43 am
Admin

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá NhânNgười Điều Hành

Người Điều Hành
Hiện đang:
Zodiac : Leo posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Ứng dụng
Zodiac : Leo
posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT
https://starnight.forumvi.com

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

hướng dẫn lam toàn bộ forum của bạn ở đậy !
https://starnight.forumvi.com/f7-forum

Share
_________________
"Không Việc Gì Khó,CHỉ Sợ Lòng Không Bền..."


[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT 40835710

Tài Sản của AdminSun Apr 07, 2013 3:02 pm

Thành Viên- kien6adt1
Danh Hiệu Cá NhânBắt Đầu Tìm Hiểu

Bắt Đầu Tìm Hiểu
Hiện đang:
posts : 1
points : 8667999
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 07/04/2013
Đến từ : Thi Tran High School
Ứng dụng
posts : 1
points : 8667999
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 07/04/2013
Đến từ : Thi Tran High School
[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT Vide10
Bài gửiTiêu đề: Chen vô đâu zậy ad

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...

Share
Tài Sản của kien6adt1Wed Apr 17, 2013 9:25 am
Admin

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá NhânNgười Điều Hành

Người Điều Hành
Hiện đang:
Zodiac : Leo posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Ứng dụng
Zodiac : Leo
posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT
https://starnight.forumvi.com

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

chèn vô đâu cũng được bạn nhé,,,, Templates --> quản lý tổng thể

Share
_________________
"Không Việc Gì Khó,CHỉ Sợ Lòng Không Bền..."


[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT 40835710

Tài Sản của AdminFri Apr 26, 2013 11:12 am

Thành Viên- auwin2025
Danh Hiệu Cá NhânBắt Đầu Tìm Hiểu

Bắt Đầu Tìm Hiểu
Hiện đang:
posts : 1
points : 8679999
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 03/04/2013
Đến từ : SouthBeat Club
Ứng dụng
posts : 1
points : 8679999
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 03/04/2013
Đến từ : SouthBeat Club
[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...

Share
Tài Sản của auwin2025Mon Jul 22, 2013 11:19 am

Thành Viên- toiyeudohoa
Danh Hiệu Cá NhânBắt Đầu Tìm Hiểu

Bắt Đầu Tìm Hiểu
Hiện đang:
posts : 3
points : 8369997
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 22/07/2013
Đến từ : nam dinh noi toi sinh ra
Ứng dụng
posts : 3
points : 8369997
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 22/07/2013
Đến từ : nam dinh noi toi sinh ra
[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...

Share
Tài Sản của toiyeudohoaTue Sep 03, 2013 11:41 am

Thành Viên- minhthuandvt
Danh Hiệu Cá NhânBắt Đầu Tìm Hiểu

Bắt Đầu Tìm Hiểu
Hiện đang:
posts : 1
points : 8220999
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 03/09/2013
Đến từ : Thai Nguyen
Ứng dụng
posts : 1
points : 8220999
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 03/09/2013
Đến từ : Thai Nguyen
[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

sao mình chèn k được bạn nhỉ haizzz

Share
Tài Sản của minhthuandvt
Thành Viên- Sponsored content
Danh Hiệu Cá Nhân

Hiện đang:
Ứng dụng
[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: [Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

Share
Tài Sản của Sponsored content[Share] CODE CHỮ CHẠY THEO CHUỘT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

      Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
      ...::: Thế Giới Mới :::... :: KHU VỰC CÔNG NGHỆ :: Forumvi-